Benjamin Óvoda 47. hét

Kezdőlap

   

KÜLDETÉSÜNK

„Az egyetemes, ezen belül a magyar és zsidó kulturális és morális értékek magas színvonalú közvetítése mindazon gyerekek illetve személyek számára, akik bármely nemzet vagy felekezet tagjaként óhajtják és vállalják a fentiek megismerését.”

A modern korban élő zsidónak fel kell ismernie, hogy az élet célját és értelmét saját örökségében találja meg. A zsidó élet, amely a zsidóság örökségének hiteles értékeit és életstílusát tükrözi, egy zsidó számára gyönyörű és kellemes, ugyanakkor a nem zsidó világ számára is értelmet és jelentést hordoz. Ám annak, aki nem tud róla, annyit ér, mint az elásott kincs. Ha hallott is erről az örökségről, nem tudhatja, mekkora érték, hiszen csak felületes tapasztalatai vannak róla, a legjobb esetben is csak elemi tudással rendelkezik, és ismeretei hiányosak vagy torzak. Így hát visszautasítja, mielőtt még birtokába jutott volna, gyakran anélkül, hogy megpróbálná kiásni és megismerni a kincset, felbecsülni értékét. Vigyázzunk: ez az örökség ma még létezik, ismerjük a forrásait, bár hellyel-közzel feledésbe kezd merülni. Rajtunk áll, fenn tudjuk-e azt tartani, megőrizhetjük-e a jövő számára?

Egy generációnak már kimaradt az életéből ama bizonyos zsidó hagyományok őrzése, gyakorlása, melyeknek érdekében létrejött óvodánk.

E kis közösség szülők-nevelők-gyerekek közössége olyan óvodát hozott létre, melyben együtt gyakorolhatjuk, tanulhatjuk a zsidó kultúra értékeit, hagyományait, szokásait, s egyben teljes mértékben betöltve az óvoda szokásos funkcióját is. A folyamatos napirenden belül a játék segítségével „tanítjuk” azokat a tudástartalmakat és zsidó hagyományokat, amelyek alapjául szolgának a zsidó életmódnak.

Kialakítottuk azt a gyakorlatot, mely hangsúlyt fektet a családnak mindennapi munkánkba való bevonására.

A hétköznapjainkban dajkáink pedagógiai asszisztensi feladatokat látnak el. Vegyes csoportokban dolgozunk, mert hiszünk abban, hogy a különböző korosztályok együttes életéből fakadó lehetőségek és élmények nagyon jó hatással vannak a személyiség fejlődésére.

A családias légkör megteremtésével elértük, hogy óvodánk „nyitott szelleme” a családok felé is kisugárzik.

Előtérbe helyezzük a játék munka tanulás hármas eszközrendszerén belül a játékot, ugyanakkor törekszünk arra, hogy e három tevékenység ne különüljön élesen el a gyakorlatban.

Helyzetünk különlegessége, hogy gyermekeink Budapest egész területéről, illetve esetenként külföldről járnak hozzánk egész vagy részidőt töltve az óvodánkban.

Olyan iskolaérett gyerekeket akarunk nevelni, akik jól ismerik a magyar kultúrát, melyben élnek, ugyanakkor természetessé válik zsidóságuk is és az ebből fakadó sajátosságok szokássá válnak. Elsősorban tehát fontosnak tartjuk a zsidó identitás erősítését, de egyben a magyar társadalomban való élés tényét is. Ebből következően meg kell találni, helyzetünkből fakadóan különösen hangsúlyossá kell váljon a másság elismerése, annak nevelése, a türelem, kivárás, az empátiára nevelés, melynek a napi szintű szituációk megoldását segítik elő. Az öntudat és a tolerancia együttes érvényesülésével alakulhat ki a gyerekekben a szabadságtudat, ugyanakkor az alkalmazkodás igénye és képessége is.

Az óvoda nem kifejezetten vallásos. Tekintve azonban, hogy a zsidó hagyományok és életmód szorosan összefügg a vallási, tradicionális szokásokkal, a gyerekek megismerkednek a biblia egyes elemeivel. Az egyes ünnepek alkalmával megtanulják a dalokat, táncokat, amelyeket a zsidóság hagyományosan ilyenkor énekelni szokott. Hallgatnak meséket, történeteket és megtanulnak egy-egy héber nyelvi kifejezést is.

Az ünnepeket természetesen közösen tartjuk a szülőkkel.

 

BZSH Benjámin Óvoda
1142 Budapest, Ungvár u. 12.
Tel: +36-1-251-0577, Fax: +36-1-273-1219